BRK-BAG adressen online
Basisregistratie Kadaster (BRK)
Kadastrale gemeente code
Sectie
Perceelnummer
Index letter
Index nummer
Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) Locatieaanduiding BRK
Identificatie adresseerbaar object
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Gegevens koppeling BRK - BAG
Administratieve koppeling uitgevoerd
Administratief gekoppeld
Reden niet administratief gekoppeld
Geometrisch koppeling uitgevoerd
Geometrisch gekoppeld
Reden niet geometrisch gekoppeld
Peildatum bronbestanden
Kadastraal object volledig gekoppeld
Bezig met het ophalen van de gegevens
BRK-BAG adressen online

Koppeltabel BRK – BAG adressen en voorwaarden

Waarom deze koppeltabel?

Het Kadaster koppelt de gegevens uit de basisregistratie kadaster (BRK) aan de gegevens van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). Het Kadaster heeft de adressen die in de BRK zijn geregistreerd vergeleken met de adressen uit de BAG. Daar waar aan alle adressen bij een perceel in de BRK een BAG-adres is gekoppeld, is dit aangegeven door een aantekening in de BRK. Het koppelen van de BRK en de BAG heeft geresulteerd in een koppeltabel. Deze koppeltabel geeft nadere informatie over de koppeling en verklaart op adresniveau bij een perceel waarom een aantekening wel of niet is geplaatst.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de koppeltabel en ook de daarop gebaseerde aantekeningen in de BRK zijn niet actueel. De BRK-BAG koppeling wordt één keer per maand geactualiseerd en het actualisatieproces neemt zelf ook enige doorlooptijd in beslag, waardoor de aantekeningen en koppeltabel één tot twee maanden ‘achter’ lopen op de actuele situatie. Daarnaast wordt in enkele gevallen een handmatige correctie uitgevoerd op de aantekening in de BRK, waardoor deze kan afwijken van de inhoud in de koppeltabel. Vanaf januari 2017 zullen de gegevens in de koppeltabel niet langer worden geactualiseerd en zal de peildatum van de koppeltabel 1 december 2016 blijven.

De koppeltabel bevat alle objecten van de BRK en adressen van de BAG. In de meeste gevallen zijn deze al aan elkaar gekoppeld. In een aantal bijzondere situaties is dit vanwege hun complexiteit nog niet gebeurd. Deze zullen in toekomstige versies gerealiseerd worden.

Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de in de koppeltabel opgenomen informatie afkomstig van derden, noch voor eventuele schade ten gevolge van de niet-beschikbaarheid, de toegang tot of het gebruik van de koppeltabel.

Voor nadere toelichting over (het gebruik van) de koppeltabel raadpleegt u de gebruikshandleiding.

Let op

: de koppeltabel is een tijdelijke oplossing. Zodra de koppeling met de BAG is geïntegreerd in de BRK en de informatieprodukten, dan zal de huidige koppeltabel uitgefaseerd worden en zal niet meer te gebruiken zijn. Afnemers van de BRK krijgen dan automatisch de BAG adressen en identificatienummers meegeleverd in de BRK levering en via kadaster online.

Akkoordverklaring

Door de koppeltabel op te vragen stemt u in en gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden, alsmede met de disclaimer en de privacy disclaimer van het Kadaster.